terms-of-usage

Права за ползване

Относно информацията на този сайт
www.saa.telelink.bg
Този уеб сайт е създаден и се управлява от Телелинк ЕАД и дружествата от групата му (колективно "Телелинк"). В сайта, термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят до Телелинк. Когато достъпите информацията, предоставена на този сайт, Вие давате Вашето съгласие с настоящите Условия на Ползване.

 

Право на собственост
Tелелинк запазва собствеността, авторските права и правата на интелектуална собственост в и над този сайт. Вие се съгласявате да спазвате всички съобщения за авторство и други ограничения съдържащи се във всяка информация, софтуер или друг материал, достъпен чрез този сайт. Всички търговски марки, означения и имена показани на сайта принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този сайт не следва да бъде тълкувано като предоставящо, косвено или по друг начин, лиценз или право за ползване на търговските марки, означения и имена, показани на сайта, без предварителното писмено съгласие на техните собственици.
Телелинк не дава гаранция, че използването от Вас на материали достъпни чрез този сайт няма да засегне правата на трети лица, несвързани с Телелинк.


Предоставяне на информация
Tелелинк не гарантира сигурността на информация предадена към или от този сайт. Всяка информация, която Вие изпратите към Телелинк през сайта ще бъде считана за неконфиденциална. За информацията, която изпращате, Вие предоставяте на Tелелинк неограничен, неотменяен лиценз за употреба, възпроизвеждане, показване, изпълняване, подобряване, предаване и разпространяване на тази информация, и съгласие, че Телелинк е свободен да използва всякакви идеи, концепции, похвати и техники, изпратени от Вас към Телелинк за каквито и да било цели.
Публикуването или пренасянето към или от този сайт на неправомерен, застрашаващ, неприличен или порнографски материал, или материал, който може да доведе до повдигане на гражданска или наказателна отговорност е забранено от закона.


Сайтове на трети лица
Линковете на този сайт към други сайтове са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако последвате тези линкове, ще напуснете www.saa.telelink.bg. Телелинк не дава гаранция за съдържанието на други уеб сайтове и не носи отговорност за точността и надеждността на всяка една информация, съвет или изявление направено на тези сайтове.


Изключване на отговорността. Ограничения
Този сайт е предоставен “както е”. Teлелинк не дава никаква гаранция или обещание по отношение на сайта (включително, без ограничение, че достъпът до или използването на сайта ще бъде непрекъснато, пълно сигурно, точно и без грешки). В допълнение, точността, завършеността и навремеността на самата информация не биват гарантирани по никакъв начин. Употребата на информацията, достъпна на или достигната чрез този сайт, е изцяло на Ваша отговорност и е единствено Ваше задължение да прецените нейната точност и завършеност. С настоящото Телелинк отхвърля всякакви изрични или подразбиращи се граници, включително без ограничение, всякакви границии за продаваемост, годност за определена употреба, собственост и ненарушаване на права. Tелелинк не носи отговорност за никакви директни, индиректни, специални или други щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или прекъсване на производството) произтичащи от изполването или от невъзможността да бъде използван този сайт, или всеки свързан уеб сайт, дори ако Teлелинк или ауторизиран представител на Телелинк е бил уведомен устно или писмено за вероятността от такава щета.

 

Изменения на сайта
Телелинк може да обновява, изменя, изтегля, преустановява, временно или трайно, съдържанието на този сайт, изцяло или от части, по всяко време без предупреждение. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с актуалната версия на тези Условия на Ползване.